Skip to main content

Toen en nu header

Na 1945 werd uitgezien naar een geschikte plaats voor de vestiging van industriële bedrijven. De keuze is toen gevallen op terreinen ten oosten van de Rijksweg tussen Bergen en Heukelom, waar sedert 1922 een woonwagenkamp was gevestigd. 

Bouwrijp maken Indusstrieterrein

Waarom heeft het gemeentebestuur deze keuze gemaakt?
Naast een tamelijk gunstige ligging in het centrum van de gemeente nabij een grote verkeersweg heeft de aanwezigheid van ter plaatse door de bezetter opgerichte gebouwen een rol gespeeld. Tijdens de oorlog was hier een onderdeel van de Luftwaffe ondergebracht. Het gebied bestond verder uit woeste grond zodat men hier geen cultuurgrond voor de
nieuwe bestemming behoefde op te offeren.
 
DE EERSTE VESTIGlNG
 
Voorzover dit in het archief der gemeente is te achterhalen heeft de N.V. Puddingfabriek ”Neerlandia" uit Amsterdam zich als eerste gegadigde gemeld voor de door de Duitsers gebouwde opstallen. Op 27 november 1947 heeft het gemeentebestuur aan deze onderneming bericht dat het bereid was deze opstallen te verkopen of te verhuren.
Het hoofdgebouw was echter niet onmiddellijk te betrekken omdat daar nog 10 gezinnen waren ondergebtacht. Dit zou wel mogelijk zijn met een bijgebouw, dat voorheen als garage gebruikt werd.
Uiteindelijk heeft de vestiging van deze puddingfabriek geen doorgang gevonden. Hierna zijn er nog enkele contacten geweest met gegadigden, die echter ook op niets zijn uitgelopen.
In 1949 heeft de gemeente wel zaken kunnen doen. ln juli heeft de firma van Melzen en Donnè uit Venlo haar belangstelling voor vestiging in Bergen kenbaar gemaakt, waarna zij heel spoedig met de gemeente tot overeenstemming is gekomen.
Het advies van het ETIL (Economisch Technologisch Instituut in Limburg) was heel positief. Bij schrijven van 4 augustus 1949 heeft dit instituut aan het gemeentebestuur o.a. medegedeeld:
”De firma van Melden en Donné staat voorzover wij weten goed aangeschreven wat haar zakelijke kwaliteiten betreft. Haar bedrijf is een kleinbedrijf en gemakkelijk te leiden. Voor uw gemeente lijkt het ons een zeer geschikt bedrijf om daarmede de industrialisatie te doen aanvangen.
Mogelijkheden voor expansie zijn voor dit bedrijf m.i.zeker aanwezig en de ligging onder Heukelom is ideaal, daar dit bedrijf niet reukeloos werkt in verband met de emaillering aan de koperdraad en derhalve een afgezonderde ligging voorlopig gewenst is.
Wat het personeel betreft zal hoofdzakelijk van mannelijke arbeidskrachten gebruik gemaakt worden, wat voor Uw gemeente o. i. beter is dan een bedrijf met vrouwelijke krachten werkende.”

Egalisatie op de Heukelomse en Flammertse Heide op 18-03-1957. 

Eens lagen hier hoge heuvels die in de dertiger jaren werden geslecht ter ophoging van de Rijksweg en de rondweg bij Afferden.

  • Hits: 2182